Blog o presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava

Showing posts with label društvena preduzeća. Show all posts
Showing posts with label društvena preduzeća. Show all posts

Thursday, 9 May 2013

Држава Србија против себе пред Европским судом за људска права

Европски суд за људска права је још једном потврдио свој став су друштвена предузећа под контролом државе.

Наиме, 2012. године предузеће ЗАСТАВА ИТ ТУРС је поднело представку Европском суду за људска права у којој се притуживало на немогућност извршења домаће правоснажне пресуде против предузећа ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА АД у реструктурирању.

Привредни суд је у складу са устаљеном праксом одбио да спроведе извршење с обзиром да се дужник налази у реструктурирању.

Оно што је кључно у овом предмету и оно што је Европски суд до сада више пута поновио је да су друштвена предузећа продужена рука државе. У том смислу Суд не прави разлику између правног субјективитета државе и друштвеног предузећа у грађанскоправним односима.

Због тога је и Суд применом члана 34. Европске конвенције о људским правима закључио да се друштвена предузећа не могу обраћати Суду, односно да друштвена предузећа не могу бити субјект људских права.

Дакле, чивеница да друштвена предузећа немају средства да подмире своје дугове, не ослобађа државу обавезе да из сопствених средстава исплати њихове дугове.