Blog o presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava

Monday, 24 September 2018

Naknada za neosnovano lišenje slobode

Vasilevskiy i Bogdanov protiv Rusije

U navedenoj presudi Evropski sud se bavio pitanjem da li suviše niska naknada za neosnovano lišenje slobode dovodi do povrede člana 5 Konvencije, odnosno prava na slobodu.

U ovom predmetu domaći sudovi su utvrdili da je g. Vasilevskiy bio lišen slobode u trajanju od jedne i po godine, a što je bilo rezultat ozbiljnih i očiglednih nepravilnosti.  Nezakonita osuda g. Bogdanova je bila posledica flagrantnog uskraćivanja pravde koja je takve prirode da podriva zakonitost njegovog lišenja slobode koje je usledilo.

Domaći sudovi su pokušali, bona fidei i kako su najbolje mogli, da procene nivo duševnog bola i drugih štetnih posledica koje su podnosioci pretrpeli zbog svog nezakonitog zatvaranja. Takva procena treba da bude učinjena na način koji je konzistentan sa domaćim zakonskim zahtevima i da uzme u obzir standard života u zemlji. Domaći sudovi treba tako da postupe i u slučajevima kada bi dosuđena suma bila manja od one koju određuje Evropski sud u sličnim slučajevima.

G. Vasilevskiy je dosuđeno 3.320 evra za 472 dana tokom kojih je bio nezakonito lišen slobode i g. Bogdanovu 324 evra za 119 dana tokom je bio nezakonito lišen slobode. To je rezultiralo visini naknade po danu od 7 evra i 2,70 evra.

Sud je smatrao da ta visina naknade za neosnovano lišenje slobode nije samo manja od one koju Evropski sud dosuđuje u sličnim slučajevima nego je i neproporcionalna trajanju nezakonitog lišenja i zanemarljiva u apsolutnom smislu.

Evropski sud je te sume smatrao toliko malim da one podrivaju samo pravo podnosilaca na kompenzaciju.

Zbog toga je u ovom predmetu jednoglasno utvrdio povredu prava na slobodu i dosudio svakom podnosiocu nematerijalnu štetu u iznosu od 5.000 evra. Međutim sud je smatrao, s obzirom na mogućnosti u domaćem pravnom sistemu, da bi ponavljanje domaćih postupaka za utvrđivanje naknade u kojima bi se ponovo procenila visina kompenzacije bi bio najbolji način za otklanjanje povrede.

No comments:

Post a Comment